Alpha Translations

Vertaalbureau

Translation agency

Übersetzungsbüro

Over ons

About us

Über uns


Duits is onze specialiteit

German is our specialty

Deutsch ist unsere Spezialität

AlphaTranslations BV is een veelzijdig vertaalbureau, gespecialiseerd in juridische, technische en medische vertalingen. Wij zorgen voor beëdiging en legalisatie bij de rechtbank, bij het Ministerie van Justitie en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tot ons klantenbestand behoren particulieren, advocatenkantoren, deurwaarders, rechtbanken, KMO's, nationale en internationale bedrijven.

Wij bieden vertalingen aan in de volgende talen: Nederlands, Duits en Engels. Voor Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Zweeds en Noors doen wij beroep op collega’s die dezelfde werkwijze volgen als wij.

AlphaTranslations BV is an all-round translation bureau, specializing in legal, technical and medical translations. We provide sworn translations and have them legalised by the court, the Ministry of Justice and the Ministry of Foreign Affairs.

Our clients include private individuals, law firms, judicial officers, courts, SMEs, and national and international companies.

We provide translations into the following languages: Dutch, German and English. For French, Italian, Spanish, Portuguese, Danish, Swedish and Norwegian we call upon colleagues who apply the same way of working.

AlphaTranslations BV ist ein vielseitiges Übersetzungsbüro und auf juristische, technische und medizinische Übersetzungen spezialisiert. Wir sorgen für Beeidigung und Beglaubigung am Gericht, beim Justizministerium und beim Außenministerium.

Zum Kundenbestand des Übersetzungsbüros AlphaTranslations BV gehören Privatpersonen, Anwaltskanzleien, Gerichtsvollzieher, Gerichte, mittelständische, nationale und internationale Unternehmen.

Übersetzungsbüro AlphaTranslations BV übersetzt in die folgenden Sprachen: Niederländisch, Deutsch und Englisch. Für Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch arbeiten wir mit Kollegen zusammen, die dieselbe Arbeitsmethode wie wir hantieren.

Al 20 jaar in het vak

20 years in the business

Seit 20 Jahren im Geschäft

Ons vertaalbureau bestaat al 20 jaar. Wij vertalen alles wat moeilijk is en niet automatisch vertaald kan worden zoals juridische teksten, handelsdocumenten, handleidingen, websites, technische en medische teksten, bijsluiters voor medicatie, enz. Al onze vertalingen worden intern naar de moedertaal vertaald, grondig nagelezen en vervolgens herwerkt.

Het beëdigen en legaliseren gebeurt onmiddellijk in Turnhout, dat is een belangrijke troef als het snel moet gaan.

The AlphaTranslations translation bureau has been in business for 20 years. We translate everything that is difficult and cannot be translated automatically, such as legal texts, commercial documents, instruction manuals, websites, technical and medical texts, patient information leaflets etc. All of our translations are translated in-house into the selected language by our expert. The translation is then carefully reviewed for any final touches.

Translations are immediately sworn and legalised here in Turnhout. That’s a major advantage when time is of the essence. We work exclusively with translation bureaus with the same working method.

Unser Übersetzungsbüro gibt es seit mehr als 20 Jahren. Wir übersetzen alles, was schwierig ist und nicht automatisch übersetzt werden kann wie juristische Texte, Handelsdokumente, Gebrauchsanweisungen, Webseiten, technische und medizinische Texte, Packungsbeilagen für Medikamente usw. Alle Übersetzungen werden intern in die Muttersprache übersetzt, gründlich nachgelesen und anschließend nachgearbeitet.

Die Beeidigung und Beglaubigung erfolgt sofort in Turnhout. Das ist ein wichtiger Trumpf, wenn es schnell gehen muss.

Diensten

Services

Dienste


AlphaTranslations BV is een veelzijdig vertaalbureau, gespecialiseerd in juridische, technische en medische vertalingen. Wij zorgen voor beëdiging en legalisatie bij de rechtbank, bij het Ministerie van Justitie en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

AlphaTranslations BV is an all-round translation bureau, specializing in legal, technical and medical translations. We provide sworn translations and have them legalised by the court, the Ministry of Justice and the Ministry of Foreign Affairs.

AlphaTranslations BV ist ein vielseitiges Übersetzungsbüro und auf juristische, technische und medizinische Übersetzungen spezialisiert. Wir sorgen für Beeidigung und Beglaubigung am Gericht, beim Justizministerium und beim Außenministerium.

Technische vertalingen

Technical Translations

Technische Übersetzungen

Voor technische vertalingen kunt u bij ons terecht voor vertalingen in verband met (de):

We can supply you with technical translations relating to (the):

Wir übernehmen auch Ihre technische Übersetzungen im Zusammenhang mit der:

 • - Automobielwereld
 • - Bouw
 • - Catalogi
 • - Chemische nijverheid
 • - Elektrotechniek
 • - Handleidingen
 • - Havenactiviteiten en transport
 • - Medische vertalingen en bijsluiters voor medicatie
 • - Metaal
 • - Milieu
 • - Petrochemie
 • - Productspecificaties
 • - Scheepvaart
 • - Software
 • - Veiligheidsbladen
 • - Automotive industry
 • - Construction
 • - Catalogues
 • - Chemical industry
 • - Electro technology / electrical engineering
 • - Instruction manuals
 • - Harbour activities and transport
 • - Medical translations and patient information leaflets
 • - Metal industry
 • - The environment
 • - Petrochemical industry
 • - Product specifications
 • - Shipping
 • - Software
 • - Safety Data Sheets
 • - Automobilbranche
 • - Baubranche
 • - Kataloge
 • - Chemischen Industrie
 • - Elektrotechnik
 • - Gebrauchsanweisungen
 • - Hafenaktivitäten und Transport
 • - Medizinische Übersetzungen und Packungsbeilagen für Medikamente
 • - Metall
 • - Umwelt
 • - Petrochemie
 • - Produktspezifikationen
 • - Schifffahrt
 • - Software
 • - Sicherheitsdatenblätter

Voor deze vertalingen beschikken wij over speciale software die garandeert dat terugkerende begrippen steeds op identieke wijze vertaald worden.

For these translations we have special software, which ensures that frequently occurring terms are always translated in an identical manner.

Für diese Übersetzungen verfügen wir über spezielle Software, die garantiert, dass wiederkehrende Begriffe stets identisch übersetzt werden.

Juridische en beëdigde vertalingen

Legal and Sworn Translations

Juristische und beeidigte Übersetzungen

Beëdigde vertalingen mogen uitsluitend door beëdigde vertalers uitgevoerd worden. De zaakvoerder van AlphaTranslations BV heeft officieel bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Turnhout de eed afgelegd. Het is ook deze rechtbank die de beëdigde vertaling legaliseert.

Voorbeelden van te vertalen documenten:

Sworn translations can only be carried out by sworn translators. The manager of AlphaTranslations BV swore the official oath at the Court of First Instance of Turnhout, and this is the court that legalises our sworn translations.

Some examples of documents we translate:

Nur vereidigte Übersetzer dürfen beeidigte Übersetzungen ausführen. Die Geschäftsführerin der AlphaTranslations BV hat offiziell vor dem Gericht der ersten Instanz in Turnhout ihren Eid abgelegt.

Dieses Gericht beglaubigt auch die beeidigte Übersetzung:

 • - Geboorteakten
 • - Contracten
 • - Dagvaardingen
 • - Deurwaardersexploten
 • - Diploma’s
 • - Huwelijksakten
 • - Notariële akten
 • - Statuten
 • - Testamenten
 • - Vonnissen
 • - Birth certificates
 • - Contracts
 • - Summonses
 • - Judicial officer’s writs
 • - Diplomas
 • - Marriage certificates
 • - Notarial deeds
 • - Articles of association
 • - Wills
 • - Judgments
 • - Geburtsurkunden
 • - Verträge
 • - Vorladungen
 • - Gerichtsvollzieherurkunden
 • - Zeugnisse
 • - Eheurkunden
 • - notarielle Urkunden
 • - Gesellschaftsverträge und Satzungen
 • - Testamente
 • - Urteile

Onze vertalingen komen in vorm en opmaak met het origineel overeen. Dat vergemakkelijkt de controle door de administratie. AlphaTranslations BV biedt voor deze vertalingen totaaloplossingen aan door het legalisatieproces voor u volledig af te handelen.

Our translations match the form and layout of the original. This makes it easier for administrations to verify them. AlphaTranslations BV provides a total solution for these translations. We complete the whole legalisation process for you.

Unsere Übersetzungen entsprechen in Form und Layout dem Original. Das erleichtert die Kontrolle durch die Verwaltung. AlphaTranslations BV bietet für diese Übersetzungen Totallösungen, indem der Beglaubigungsprozess vollständig abgehandelt wird.

Troeven

Assets

Trümpfe


Moedertaalspreker Duits

Native German speaker

Muttersprachler Deutsch

Al jaren in het vak

Many years in the business

Viele Jahre im Geschäft

Beëdiging & legalisatie

Sworn & legalised translations

Beeidigung & Beglaubigung

Interne revisie

Internal revision

Interne Revision

FAQ


Welke taalcombinaties zijn mogelijk?
AlphaTranslations BV verzorgt intern of via externe medewerkers vertalingen tussen Europese talen. Wij bieden vertalingen aan in de volgende talen: Nederlands, Duits en Engels. Voor Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Zweeds en Noors doen wij beroep op collega’s die dezelfde werkwijze volgen als wij.

Hoe lang duurt het vooraleer de vertaling klaar is?
Na het gedane werk moet een vertaling even kunnen “rusten”. Pas na een onderbreking van ten minste een dag vallen typ- en andere fouten op. Meer tijd = meer kwaliteit. Maar als het moet, kan het uiteraard ook sneller.

Hoe zit het met de kwaliteit en vertrouwelijkheid?
Al onze vertalingen worden door een moedertaalspreker naar zijn moedertaal vertaald. Een collega neemt het correctielezen voor zijn rekening. Vervolgens, na een rustperiode, wordt de vertaling nogmaals door de oorspronkelijke vertaler nagewerkt. Bij AlphaTranslations BV noemen wij dat het zes-ogen-principe. Vertrouwelijkheid en de bescherming van de privé gegevens zijn vanzelfsprekend. Intern komen slechts twee personen met uw teksten in contact. Dat helpt om vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te houden.

Which language combinations are possible?
AlphaTranslations BV provides translations between European languages either internally or via external employees. We offer translations in the following languages: Dutch, German and English. For French, Italian, Spanish, Portugese, Danish, Swedish and Norwegian we work with colleagues who apply the same way of working.

How long does it take to complete the translation?
After the translation work is done a translation needs to "rest" for a while. Only after an intermission of at least a day typing errors and other mistakes stand out. More time = more quality. However if required, the translation can be done more rapidly.

What about quality and confidentiality?
All of our translations are translated by a native speaker to their native language. A colleague then takes on the proofreading. Next, after a recess, the translation is reread and reworked by the original translator. At AlphaTranslations BV we call this the six-eyes-principle. Confidentiality and the protection of your data goes without saying. Internally only two people will be in contact with your text. This guarantees that confidential information remains confidential.

Welche Sprachkombinationen sind möglich?
AlphaTranslations BV übernimmt intern oder mithilfe externer Mitarbeiter Übersetzungen zwischen europäischen Sprachen. Wir bieten Übersetzungen in die folgenden Sprachen: Niederländisch, Deutsch und Englisch. Für Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch arbeiten wir mit Kollegen zusammen, die dieselbe Arbeitsmethode wie wir hantieren.

Wie lange dauert es, bis die Übersetzung fertig ist?
Nach getaner Arbeit muss eine Übersetzung kurz “ruhen”. Erst nach einer Unterbrechung von mindestens einem Tag fallen Tipp- und andere Fehler auf. Mehr Zeit = mehr Qualität. Aber wenn es sein muss, geht es auch schneller.

Wie steht es mit der Qualität und der Vertraulichkeit?
All unsere Übersetzungen werden von einem Muttersprachler in seine Muttersprache übersetzt. Ein Kollege übernimmt das Korrekturlesen. Anschließend, nach einer Ruhezeit, wird die Übersetzung nochmals vom ursprünglichen Übersetzer nachgearbeitet. Bei AlphaTranslations BV nennen wir das das Sechs-Augen-Prinzip. Vertraulichkeit und Datenschutz sind selbstverständlich. Intern haben nur zwei Personen Kontakt mit Ihren Texten. So ist bleiben vertrauliche Informationen einfacher vertraulich.

Kan ik een offerte aanvragen?
Wij maken vrijblijvend een gratis offerte. Onze prijzen zijn exclusief BTW. Gelieve voor een offerte contact met ons op te nemen.

Wat zijn de tarieven?
De tarieven verschillen een weinig in functie van de bron- en van de doeltaal. Voor beëdiging en legalisatie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg wordt extra 20, - EUR aangerekend. Voor grote vertaalopdrachten en voor repetitieve teksten zijn kortingen mogelijk. Gelieve voor een vrijblijvende offerte contact met ons op te nemen. Gelieve eveneens te vermelden wanneer u de vertaling ten laatste wenst te ontvangen. Per vertaalopdracht rekenen wij een minimum factuurbedrag aan van 35, - EUR, exclusief BTW.

Can I request a quote?
We are happy to provide a quote without any obligation. Our rates are excluding VAT. Please contact us to request a quote.

What are the rates?
The source and target language only have a limited impact on the rates. For sworn translations and legalization at the Court of First Instance a fee of 20 EUR will be charged. Discounts are available for large translation orders and repetitive texts. To request a quote without any obligation, please contact us. Please also mention when you would like to receive the translation. Per translation order we charge a minimum invoice amount of 35 EUR, excluding VAT.

Kann ich ein Angebot anfordern?
Wir unterbreiten gern ein unverbindliches Angebot. Unsere Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot.

Was sind die Preise?
Die Tarife unterscheiden sich je nach Ausgangs- und Zielsprache. Für Beeidigung und Beglaubigung am Gericht der ersten Instanz werden Zusatzkosten in Höhe von 20,- EUR in Rechnung gestellt. Für größere Übersetzungsaufträge und repetitive Texte sind Rabatte möglich. Für ein unverbindliches Angebot kontaktieren Sie uns bitte. Geben Sie dabei bitte den gewünschten Liefertermin an. Pro Übersetzungsauftrag berechnen wir einen Mindestrechnungsbetrag von 35, - EUR, exklusive Mehrwertsteuer.